پیگیری پذیرش

میتوانید با استفاده از کد ثبت ، شماره پذیرش ، سریال دستگاه و یا کد رهگیری از وضعیت خدمات خود مطلع شوید.