زمان مطالعه: < 1 دقیقه
بوت کمپ آموزشی zero trust intelligent security در راستای همایش 10بهمن ماه بهین تکنولوژِی با عنوان راهکارهای نوین و هوشمند برای امنیت اطلاعات برگزار شد.

بوت کمپ آموزشی Zero Trust Intelligent Security بهین تکنولوژی برگزار شد.

بوت کمپ آموزشی zero trust inteligent security در راستای همایش 10 بهمن ماه بهین تکنولوژی با عنوان راهکارهای نوین و هوشمند برای امنیت اطلاعات برگزار شد.
این دوره برای مدعوینی که در این همایش شرکت کرده و برنده جایزه حضور در این بوت کمپ شده بودند برگزار شده است.