بهين تكنولوژی همواره خود را در برابر جامعه، انسان ها و محيطی كه در آن فعاليت مي كند مسئول دانسته و سعی می كند علاوه بر فعاليت در حوزه هاي اقتصادی و مالی در حوزه های ديگر اجتماع نيز نقش ايفا نمايد.

از جمله فعاليت های بهين تكنولوژی در زمينه CSR ميتوان به دو گروه ذيل اشاره نمود

طراحی و توليد محصولات دوستدار محيط زيست و كم مصرف

فعاليت در حوزه اجتماعی مانند حمايت از فرآيند يادگيری و رشد پرسنل، آموزش و سرمايه گذاري در امر شناسايی و آموزش نوجوانان مستعد در راستای دستيابی به اهداف توسعه پايدار، ارتباط نزديكتر صنعت با دانشگاه در راستای حمايت از ايده های نوآورانه قشر دانشجو، اشتغال زائي و…

0
پروژه های در حال اجرا​
0
پروژه های تکمیل شده​
    سبد خرید